Πληροφορίες παράδοσης - Τρόποι & Όροι Αποστολής

• Το Φακόρυζο συνεργάζεται με εταιρείες ταχυμεταφορών και διανομών για την γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των προϊόντων σας.
• Σαν βασικό μεταφορέα έχουμε επιλέξει την ACS. Ενναλακτικά για επαρχία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταφορική εταιρεία της προτίμησής σας.
• Για το κόστος και το χρόνο παράδοσης θα γίνει τηλεφωνική ενημέρωση από εμάς μετά από επικοινωνία με την μεταφορική της προτίμησής σας.
• Εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται σε απόθεμα, η παραγγελία θα σας παραδοθεί εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
• Τα προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο του πελάτη και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιά στη συσκευασία ή απώλεια από την μεταφορική ή courier εταιρεία.
• Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εσάς και συμπεριλαμβάνονται ξεχωριστά στην παραγγελίας σας.
• Για το ακριβές κόστος των μεταφορικών (στις παραγγελίες εκτός Αττικής) σας ενημερώνει το σύστημα πριν από την τελική ολοκλήρωση της παραγγελίας.
• Το κόστος υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της ACS που είναι αναρτημένος και στο επίσημο site της.
• Η αποστολή των προϊόντων σας μπορεί να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλλειψη αποθέματος). Σε μια τέτοια περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tofakoryzo.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας, άμεσα, για περαιτέρω συνεννόηση.
• Οι παραγγελίες εντός Αττικής και με αξία κάτω από 30,00 € μπορούν, εκτός από παραλαβή από το κατάστημά μας, να σας παραδοθούν από εμάς με κόστος μεταφοράς 3,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
• Για παραγγελίες εντός Αττικής και με αξία πάνω από 30,00 € εκτός από την παραλαβή από το κατάστημά μας, μπορούν να γίνουν με δωρεάν χρέωση παράδοσης από εμάς.
• Όλες οι παραγγελίες που παραδίδονται εντός Αττικής είναι πληρωμή με την παράδοση.
• Οι παραγγελίες εκτός Αττικής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό μας πριν την αποστολή των προϊόντων.
• Παραγγελίες εκτός Αττικής που δεν έχουν εξοφληθεί εντός 3 ημερών από την αποστολή της παραγγελίας θα θεωρούνται άκυρες και μη εκτελέσιμες.
• Ο παραπάνω χρόνος παράδοσης προϊόντων ξεκινάει μετά από την εμφάνιση της πληρωμής σας από την τράπεζά μας.

Ποιοι είμαστε

 

fakoryzo

Ονο­μά­ζο­μαι Στέ­λιος, μέ­σα α­πό τα συ­νε­χή μου τα­ξί­δια σε ό­λη την Ελλά­δα και α­τε­λείω­τες δο­κι­μές προιό­ντων, έ­φε­ρα την μι­κρή οι­κο­τε­χνία του Στέ­ρ­γιου α­πό την Κό­νι­τσα με τα υ­πέ­ρο­χα ζυ­μα­ρι­κά, ά­λευ­ρα και βό­τα­να δι­κής του πα­ρα­γω­γής, του Γιά­ν­νη α­πό τον Φε­νεό με τα υ­πέ­ρο­χα ό­σ­πριά του, του Μα­νώ­λη α­πό τη­ν Κρή­τη με την τσι­κου­διά του, του Νί­κου α­πό την Σπά­ρ­τη με τα υ­πέ­ρο­χα κρα­σιά του, της Κω­ν­στά­ντιας α­πό την Κο­μο­τη­νή με το υ­πέ­ρο­χο τα­χί­νι, του Γιώ­ρ­γου α­πό την Αλό­ν­νη­σο με τον υ­πέ­ρο­χο φι­λέ­το τό­νου, του Βα­σί­λη α­πό τη­ν Κε­ρ­κί­νη με τα βου­βά­λια του και τό­σων ά­λ­λων μι­κρο­πα­ρα­γω­γών στην Αθή­να.
Το 2011, ε­νά­ντια στις δυ­σοίω­νες ει­δή­σεις για την χώ­ρα μας, έ­φτια­ξα αυ­τή­ν την ε­πι­χεί­ρη­ση με την προ­σ­δο­κία να φέ­ρω την ποιό­τη­τα και το με­ρά­κι α­ν­θρώ­πων που με πο­λύ μό­χ­θο κα­τα­φέ­ρ­νουν να πα­ρά­γουν τα κα­λύ­τε­ρα και νο­στι­μό­τε­ρα α­γα­θά της Ελλη­νι­κής υ­παί­θρου, κο­ντά σας.
Με συ­νέ­πεια και συ­νε­χή έ­ρευ­να ώ­στε αυ­τό που σας προ­σφέ­ρω να εί­ναι στην σω­στή τι­μή, δε­δο­μέ­νων των και­ρών που βιώ­νου­με ό­λοι και ποιο­τι­κά α­νώ­τε­ρο σας προ­σκα­λώ να ε­ξε­ρευ­νή­σε­τε τις γεύ­σεις που έ­χουν φτιά­ξει ά­ν­θρω­ποι με­ρα­κλή­δες με τα α­γνό­τε­ρα υ­λι­κά χω­ρίς συ­ντη­ρη­τι­κά α­μι­γώς Ελ­λη­νι­κά προϊό­ντα, ό­σ­πρια, βό­τα­να, ρύ­ζια, βου­βα­λί­σια προϊό­ντα, τό­νο, πέ­στρο­φα κ.α.
Θα εί­μαι πά­ντα κο­ντά σας εί­τε μέ­σα α­πό το e-shop, εί­τε μέ­σα α­πό το e-mail, εί­τε στο κα­τά­στη­μα να σας ε­ξυ­πη­ρε­τή­σω (μα­ζί με δύο δύ­σκο­λους και α­λάν­θα­στους δο­κι­μα­στές - τις μι­κρές μου κό­ρες) και φυ­σι­κά να λύ­σω ο­ποια­δή­πο­τε α­πο­ρία σας.


ΤΟ ΦΑΚΟΡΥΖΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 76 ΑΙΓΑΛΕΩ
• ΤΗΛ./FAX: 210-5313.336, 6974-555.405
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: O.S.B
• Τηλ./Fax: 211-1829.650
• email: info@osb.net.gr - www.osb.net.gr
• Web Programming: O.S.B - N. Cabilis


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη