Αλόη - Η εμπειρία της Κρήτης

ΜΙΑ Ε­ΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ­ΓΑ­ΛΟ­ΝΗ­ΣΟΥ ΠΟΥ Ε­ΧΕΙ Ε­ΠΕ­ΝΔΥ­ΣΕΙ Ι­ΔΙΑΙ­ΤΕ­ΡΑ ΤΟ­ΣΟ ΣΤΗΝ ΠΑ­ΡΑ­ΓΩ­ΓΗ ΤΗΣ Α­ΛΟ­ΗΣ Ο­ΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗ­ΜΙΟΥΡ­ΓΙΑ ΣΧΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΠΡΩ­ΤΟ­ΤΥ­ΠΩΝ ΠΡΟΪΟ­ΝΤΩΝ ΔΕΙ­ΧΝΕΙ ΠΩΣ ΤΟ ΣΥ­ΓΚΕ­ΚΡΙ­ΜΕ­ΝΟ ΦΥ­ΤΟ ΜΠΟ­ΡΕΙ ΝΑ ΓΙ­ΝΕΙ ΜΙΑ Α­ΠΟ­ΔΟ­ΤΙ­ΚΗ ΚΑΛ­ΛΙΕΡ­ΓΕΙΑ

 

Του Πά­νου Μπα­ΐλη


a1Η α­λόη εί­ναι μια καλ­λιέρ­γεια η ο­ποία αρ­χί­ζει σι­γά σι­γά να α­να­πτύσ­σε­ται και στη χώ­ρα μας. Στην πρω­το­πο­ρία βρί­σκε­ται η Κρή­τη, ό­που άρ­χι­σε να λει­τουρ­γεί και το πρώ­το ερ­γο­στά­σιο ε­πε­ξερ­γα­σίας α­λό­ης στην Ελλά­δα. Όπως λέει στο «ArPOTERRA» ο κ. Γιώρ­γος Για­κου­μά­κης, ι­δρυ­τής της ε­ται­ρείας Hellenic Aloe, που ε­πέν­δυ­σε στην ε­πε­ξερ­γα­σία της α­λό­ης, «πρό­κει­ται για μια καλ­λιέρ­γεια η ο­ποία έ­χει μέλ­λον, τα δε προϊό­ντα που πα­ρά­γο­νται α­πό το συ­γκε­κρι­μέ­νο φυ­τό έ­χουν ευερ­γε­τι­κές ι­διό­τη­τες».
Από πό­τε α­σχο­λεί­στε με την α­λό­η;
Πριν α­πό έ­ξι χρό­νια ξε­κι­νή­σα­με να εν­δια­φε­ρό­μα­στε για τις ε­ναλ­λα­κτι­κές καλ­λιέρ­γει­ες. Ερευ­νή­σα­με τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της κρη­τι­κής γης και τις ι­δα­νι­κές κλι­μα­τι­κές συν­θή­κες για νέες κερ­δο­φό­ρες καλ­λιέρ­γειες και στρέ­ψα­με το βλέμ­μα μας στην α­λόη Ένα φυ­τό που στην Κρή­τη έ­χει κά­ποια ι­στο­ρία, α­πό την ε­πο­χή της Σπι­να­λό­γκας, κα­θώς σχε­δόν σε κά­θε σπί­τι υ­πήρ­χε και μια α­λόη, την ο­ποία χρη­σι­μο­ποιού­σαν για να ε­που­λώ­σουν τα κα­ψί­μα­τα α­πό τα τζά­κια και τους ξυ­λό­φουρ­νους, τα χτυ­πή­μα­τα και τους ε­ρε­θι­σμούς στο δέρ­μα κ.τ.λ.
Ψά­χνο­ντας, λοι­πόν, τις συ­ν­θή­κες α­νά­πτυ­ξης της καλ­λιέ­ρ­γειας του φυ­τού σε ό­λο τον κό­σμο και πα­ρα­τη­ρώ­ντας τις μι­κρές καλ­λιέρ­γειες που υ­πήρ­χαν στο νη­σί, δια­πι­στώ­σα­με ό­τι υ­πάρ­χουν οι ι­δα­νι­κές κλι­μα­τι­κές και ε­δα­φι­κές συ­ν­θή­κες α­νά­πτυ­ξής της στη χώ­ρα μας. Έτσι, αρ­χί­σα­με να ε­ν­δια­φε­ρό­μα­στε για το φυ­τό, α­φού θα μπο­ρού­σε να α­πο­τε­λέ­σει μια α­πο­δο­τι­κή ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

 

Πό­τε αρ­χί­σα­τε την ε­πε­ξερ­γα­σία;
Στη σκέ­ψη μας κυ­ριαρ­χού­σε πά­ντα το στοι­χείο της ε­πε­ξε­ρ­γα­σίας του θαυ­μα­τουρ­γού τζελ και της πα­ρα­γω­γής ε­νός προϊό­ντος που θα έ­δι­νε τη δυ­να­τό­τη­τα στον κό­σμο να ε­κ­με­ταλ­λευ­τεί τις ευερ­γε­τι­κές του ι­διό­τη­τες. Έτσι, ξε­κι­νή­σα­με συ­γκρο­τώ­ντας αρ­χι­κά μια ο­μά­δα χη­μι­κών. Νέα παι­διά που έ­χουν εν­δια­φέ­ρον για κά­τι ξε­χω­ρι­στό και έ­χουν με­ρά­κι και α­γά­πη για το φυ­τό. Ταυ­τό­χρο­να, κά­να­με έ­ρευ­να της ελ­λη­νι­κής αλ­λά και της ξέ­νης α­γο­ράς, για να α­να­κα­λύ­ψου­με το εύ­ρος της διά­θε­σης των προϊό­ντων της α­λό­ης. Μά­λι­στα, η ε­πι­στη­μο­νι­κή μας ο­μά­δα, σε κα­θη­με­ρι­νές σχε­δόν συ­νε­δριά­σεις, έ­κα­νε νέες α­να­κα­λύ­ψεις ε­φαρ­μο­γών του φυ­τού, με α­πο­τέ­λε­σμα να έ­χου­με κα­τα­λή­ξει σή­με­ρα σε 28 νέ­ους κω­δι­κούς προϊό­ντων που στα­δια­κά θα δια­θέ­σου­με στην α­γο­ρά.
Ανα­πτύ­ξα­με συ­νερ­γα­σία με φί­λους α­πό τα Χα­νιά που έ­χουν τις κα­τάλ­λη­λες υ­πο­δο­μές (δύο ερ­γο­στά­σια) για την πα­ρα­γω­γή προϊό­ντων τρο­φί­μων και, φτιά­χνο­ντας τα δι­κά μας μη­χα­νή­μα­τα ε­πε­ξερ­γα­σίας, τε­λειο­ποιή­σα­με τη δια­δι­κα­σία πα­ρα­γω­γής προϊό­ντων με α­λόη.

 

a2Τι προϊό­ντα πα­ρά­γε­τε και πού τα δια­θέ­τε­τε;
Αυ­τά που έ­χου­με έ­τοι­μα προς διά­θε­ση εί­ναι το τζελ α­πό 100% α­λόη, σε συ­σκευα­σία των 250 ml και των 500 ml, και ί­σως σε λί­γο και­ρό να έ­χου­με προς διά­θε­ση και συ­σκευα­σία του 1 λί­τρου.
Επί­σης, σε συ­νερ­γα­σία με πα­ρα­γω­γούς άλ­λων κρη­τι­κών προϊό­ντων, η ε­πι­στη­μο­νι­κή μας ο­μά­δα έ­νω­σε την α­λόη με χυ­μό α­πό πορ­το­κά­λια Μέρ­λιν που προέρ­χο­νται α­πό την πε­ριο­χή των Χα­νίων. 'Ετσι, δη­μιουρ­γή­θη­κε έ­νας κα­τα­πλη­κτι­κός φυ­σι­κός χυ­μός, έ­να προϊόν που προέρ­χε­ται α­πό τη δι­κή μας ο­μά­δα βιο­λο­γι­κών καλ­λιερ­γη­τών.
Τα προϊό­ντα μας δια­τί­θε­νται σε ε­πι­λε­γ­μέ­να ελ­λη­νι­κά κα­τα­στή­μα­τα. Στο ε­ξω­τε­ρι­κό, υ­πάρ­χουν στην α­με­ρι­κα­νι­κή α­γο­ρά, στην ο­ποία η κα­τα­νά­λω­ση προϊό­ντων α­λό­ης εί­ναι δια­δε­δο­μέ­νη. Η διά­θε­ση σε αυ­τήν την α­γο­ρά εί­ναι κά­τι που μας έ­κα­νε φο­βε­ρή ε­ντύ­πω­ση, λό­γω του ό­τι στο Με­ξι­κό υ­πάρ­χουν τε­ρά­στιες φυ­τείες του φυ­τού, α­μέ­τρη­τες ε­γκα­τα­στά­σεις πα­ρα­γω­γής και με­γά­λη ποι­κι­λία σχε­τι­κών προϊό­ντων. Βέ­βαια, οι α­να­λύ­σεις που έ­χου­με κά­νει στην α­λόη που πα­ρά­γε­ται στη χώ­ρα μας μάς δεί­χνουν ό­τι δια­φο­ρο­ποιεί­ται, λό­γω των ι­δα­νι­κών κλι­μα­τι­κών συν­θη­κών.
Επί­σης, τα προϊό­ντα μας δια­τί­θε­νται στην Ου­κρα­νία, στη Ρω­σία, στη Γερ­μα­νία και πρό­σφα­τα έ­χου­με ει­σχω­ρή­σει στη βουλ­γα­ρι­κή και στη γιου­γκοσ­λα­βι­κή α­γο­ρά. Σε λί­γες η­μέ­ρες θα κυ­κλο­φο­ρή­σει στην α­γο­ρά έ­να νέο προϊόν α­πό α­λόη και γά­λα γαϊδού­ρας, σε συ­νερ­γα­σία με εκ­τρο­φείς γαϊδου­ριών.

 

Σε τι υ­πε­ρέ­χει η α­λό­η;
Η α­λόη πε­ριέ­χει 99,6% υ­δα­τάν­θρα­κες και στο υ­πό­λοι­πο 0,4% βρί­σκο­νται τα ευερ­γε­τι­κά συ­στα­τι­κά της. Αυ­τά εί­ναι τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα τό­σο των δι­κών μας χη­μι­κών α­να­λύ­σεων ό­σο και των α­να­λύ­σεων που γί­νο­νται στα υ­πό­λοι­πα ελ­λη­νι­κά ερ­γα­στή­ρια και στα πα­νε­πι­στή­μια. Στην ποι­κι­λία που κα­λ­λιερ­γού­με ε­μείς α­να­κα­λύ­ψα­με ό­τι τα ευερ­γε­τι­κά συ­στα­τι­κά φθά­νουν το 0,8%, με το υ­πό­λοι­πο 99,2% να εί­ναι υ­δα­τάν­θρα­κες. Μι­λά­με δη­λα­δή για τη δι­πλά­σια πο­σό­τη­τα ευ­ερ­γε­τι­κών συ­στα­τι­κών.

 

Ει­σά­γου­με α­λό­η; Κι αν ναι, α­πό πού;
Η χρή­ση της α­λό­ης εί­ναι ευ­ρέ­ως δια­δε­δο­μέ­νη σε ό­λο τον κό­σμο και δια­τί­θε­ται με τη μορ­φή πολ­λών σκευα­σμά­τω­ν: σε πό­σι­μη μορ­φή, σε χά­πια, α­κό­μη και ε­νέ­σι­μη. Συ­μ­με­τέ­χει σχε­δόν στο 25% στην πε­ριε­κτι­κό­τη­τα της σύν­θε­σης των φαρ­μά­κων. Αυ­τό και μό­νο το γε­γο­νός έ­χει δη­μιουρ­γή­σει μια τε­ρά­στια βιο­μη­χα­νία πα­ρα­γω­γής προϊό­ντων α­λό­ης σε χώ­ρες ό­που οι και­ρι­κές συν­θή­κες ε­πι­τρέ­πουν την καλ­λιέρ­γειά της. Πέ­ρα α­πό τις θε­ρα­πευ­τι­κές, εί­ναι γνω­στές και οι καλ­λυ­ντι­κές της ι­διό­τη­τες ε­δώ και χι­λιά­δες χρό­νια. 'Ετσι, τε­ρά­στιες πο­σό­τη­τες α­λό­ης κα­τα­να­λώ­νο­νται και στην Ελλά­δα, οι ο­ποίες ει­σά­γο­νται α­πό το Με­ξι­κό, την Ισπα­νία και το Βιετ­νάμ.

 

a3Τι δυ­σκο­λίες έ­χει η συ­γκε­κρι­μέ­νη καλ­λιέρ­γεια;
Η ε­ται­ρεία μας, η GG Hellenic Aloe LTD, δια­θέ­τει πλέ­ον αρ­κε­τή γνώ­ση για την κα­λ­λιέρ­γεια της α­λό­ης και τα προϊό­ντα της. Οι γεω­πό­νοι μας βρί­σκο­νται σε κα­θη­με­ρι­νή βά­ση στις καλ­λιέρ­γειες των α­γρο­τών στους ο­ποίους έ­χου­με δε­σμευ­τεί για την α­πορ­ρό­φη­ση της πα­ρα­γω­γής τους, πα­ρέ­χο­ντάς τους δω­ρεάν συμ­βου­λευ­τι­κές υ­πη­ρε­σίες, ό­που κι αν εί­ναι, στον Ορχο­με­νό, στη Σά­μο, στην Τή­νο, στη Ρό­δο, στην Πά­ρο, στην Πε­λο­πόν­νη­σο και σε πολ­λές άλ­λες πε­ριο­χές.
Εί­ναι μια καλ­λιέρ­γεια που, ε­κτός α­πό τις συ­γκε­κρι­μέ­νες ε­δα­φι­κές και κλι­μα­τι­κές συν­θή­κες, δεν α­παι­τεί με­γά­λη φρο­ντί­δα, ού­τε με­γά­λες πο­σό­τη­τες νε­ρού. Η α­λόη καλ­λιερ­γεί­ται βιο­λο­γι­κά και πα­ρά­γει φύ­λ­λα που το κό­ψι­μό τους γί­νε­ται 365 η­μέ­ρες τον χρό­νο. Το μό­νο που χρειά­ζε­ται εί­ναι ε­λά­χι­στη φρο­ντί­δα και αρ­κε­τή α­γά­πη!

 

Με πό­σους πα­ρα­γω­γούς συ­νερ­γά­ζε­στε;
Έχου­με συ­νερ­γα­σία με πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό 80 πα­ρα­γω­γούς, σε διά­φο­ρες πε­ριο­χές της Ελλά­δας, εί­τε αυ­τοί εί­ναι κα­τ' ε­πά­γ­γελ­μα α­γρό­τες εί­τε καλ­λιερ­γη­τές που α­γα
πούν την α­λόη και έ­χουν βο­η­θη­θεί α­πό το θαυ­μα­τουρ­γό αυ­τό φυ­τό. Θέ­λου­με η ο­μά­δα μας να εί­ναι ο­μοιο­γε­νής σε φι­λο­σο­φία και σε κουλ­τού­ρα, ώ­στε να μπο­ρού­με να συ­νυ­πάρ­χου­με, α­νταλ­λάσ­σο­ντας α­πό­ψεις και ι­δέες τό­σο για την καλ­λιέρ­γεια ό­σο και για την ποιό­τη­τα των προϊό­ντων. Ο στό­χος, ό­μως, της ε­ται­ρείας εί­ναι να δη­μιουρ­γη­θεί μια ο­μά­δα πα­ρα­γω­γών που θα α­γα­πή­σουν πραγ­μα­τι­κά το φυ­τό και θα μπο­ρούν να ο­νει­ρευ­τούν μα­ζί μας την ε­ξέ­λι­ξη και την προο­πτι­κή που τους δί­νε­ται. Με αυ­τόν τον τρό­πο, θα α­να­πτυ­χθούν σω­στά και, σε συν­δυα­σμό με την κα­θο­δή­γη­ση του ε­πι­στη­μο­νι­κού μας προ­σω­πι­κού, θα πε­τύ­χου­με την κα­λύ­τε­ρη ποιό­τη­τα, θα δια­τη­ρή­σου­με τις α­γο­ρές στις ο­ποίες έ­χου­με ει­σχω­ρή­σει και σί­γου­ρα θα ε­ντα­χθού­με και σε νέες.

 

 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

 

 ΣΥΜ­ΦΩ­ΝΑ ΜΕ τη μέ­χρι τώ­ρα ε­μπει­ρία της Hellenic Aloe, σε έ­να στρέμ­μα φυ­τεύο­νται 940 φυ­τά, σε α­πο­στά­σεις α­νά 75 εκ., και η κά­θε σει­ρά έ­χει 1,5 μέ­τρο α­πό­στα­ση α­πό την άλ­λη. Αυ­τό βέ­βαια έ­χει να κά­νει και με την πε­ριο­χή που βρί­σκε­ται το χω­ρά­φι, το έ­δα­φος, το μι­κρο­κλί­μα και τις κλι­μα­τι­κές συν­θή­κες.

Φύλ­λα κό­βο­νται α­πό το κά­θε φυ­τό τρεις με τέσ­σε­ρις φο­ρές τον χρό­νο, πε­ρί­που τέσ­σε­ρα φύλ­λα τη φο­ρά, και η συ­γκο­μι­δή γί­νε­ται 365 μέ­ρες τον χρό­νο. Έτσι, η συ­νο­λι­κή συ­γκο­μι­δή α­φο­ρά 10.000 τε­μά­χια φύλ­λων το λι­γό­τε­ρο και το βά­ρος του κά­θε φύλ­λου ξε­κι­νά α­πό 450 γραμ­μά­ρια και φθά­νει έως και 1.500.
Επο­μέ­νως, έ­να στρέμ­μα α­πο­δί­δει α­πό 7.000 κι­λά και ά­νω. Η συ­σκευα­σία των φύλ­λων γί­νε­ται σε κι­βώ­τια που δια­θέ­τει η ε­ται­ρεία και με­τα­φέ­ρο­νται αυ­θη­με­ρόν στο ερ­γο­στά­σιό μας προς ε­πε­ξερ­γα­σία. Όπως λέει ο κ. Για­κου­μά­κης «η τι­μή που α­γο­ρά­ζου­με σή­με­ρα τα φύλ­λα εί­ναι 1,5 ευ­ρώ το κι­λό. Εδώ θα πρέ­πει να α­να­φερ­θεί ό­τι ε­πι­πλέ­ον έ­σο­δο για τον πα­ρα­γω­γό έ­χουν και οι πα­ρα­φυά­δες της α­λό­ης, που σε δεν εί­ναι λι­γό­τε­ρες α­πό 7.000 τον χρό­νο α­νά στρέ­μ­μα. Τέ­λος, οι πα­ρα­γω­γοί της ο­μά­δας μας, αν εν­δια­φέ­ρο­νται, μπο­ρούν να συμ­με­τέ­χουν και στις πω­λή­σεις του τε­λι­κού προϊό­ντος, με το α­νά­λο­γο κέρ­δος».


ΓΙΩΡ­ΓΟΣ ΓΙΑ­ΚΟΥ­ΜΑ­ΚΗΣ
Ι­ΔΡΥ­ΤΗΣ HELLENIC ALOE
Πέ­ρα α­πό τις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τείες τα προϊό­ντα μας δια­τί­θε­νται στην Ου­κρα­νία, στη Ρω­σία, στη Γερ­μα­νία και πρό­σφα­τα έ­χου­με ει­σχω­ρή­σει στη βουλ­γα­ρι­κή και στη γιου­γκοσ­λα­βι­κή α­γο­ρά. Στην Ελλά­δα τα βρί­σκει κα­νείς σε ε­πι­λεγ­μέ­να κα­τα­στή­μα­τα

comodo secure seal 113x59 transp

e-shop