Η ελ­λη­νι­κή φάρ­μα Μπέ­κα

beka1Η ελ­λη­νι­κή φάρ­μα Μπέ­κα που α­νέ­δει­ξε τα προϊό­ντα βου­βα­λιού ξε­τρε­λαί­νει ό­σους τα δο­κι­μά­ζουν

 
Μπο­ρεί τα βου­βα­λί­σια προϊό­ντα να μην έ­χαι­ραν ι­διαί­τε­ρης ε­κτί­μη­σης μέ­χρι πριν λί­γα χρό­νια, α­φού το μό­νο δια­δε­δο­μέ­νο προϊόν ή­ταν η ει­σα­γό­με­νη μο­τσα­ρέ­λα α­πό βου­βά­λι. Ωστό­σο μια ελ­λη­νι­κή φάρ­μα κα­τά­φε­ρε να α­να­τρέ­ψει τα δε­δο­μέ­να στην εγ­χώ­ρια α­γο­ρά, με ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρους να εν­θου­σιά­ζο­νται ό­ταν δο­κι­μά­ζουν βου­βα­λί­σιο γά­λα, τυ­ρί, βού­τυ­ρο και για­ούρ­τι.beka6
Η οι­κο­γέ­νεια Μπέ­κα, δια­τη­ρεί μια σύγ­χρο­νη φάρ­μα στην πε­ριο­χή της Σίν­δου, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Τα γα­λα­κτο­κο­μι­κά της προϊό­ντα πα­ρα­σκευά­ζο­νται α­πο­κλει­στι­κά α­πό ελ­λη­νι­κό, βου­βα­λι­νό γά­λα και υ­πό αυ­στη­ρές συν­θή­κες υ­γιει­νής.beka3
Όπως α­να­φέ­ρει το bostanistas, η υ­πε­ρο­χή των βου­βα­λι­νών α­γα­θών, έ­να­ντι των ευ­ρύ­τε­ρα δια­δε­δο­μέ­νων α­γε­λα­δι­νών και κα­τσι­κί­σιων, εί­ναι δι­πλή: δια­τρο­φι­κή αλ­λά και γευ­στι­κή. Το γά­λα βού­βα­λου έ­χει χα­μη­λό­τε­ρη χο­λη­στε­ρό­λη και υ­περ­τε­ρεί σε α­σβέ­στιο, σί­δη­ρο, φώ­σφο­ρο και βι­τα­μί­νες, ε­νώ έ­χει ση­μειω­θεί ως πρώ­τη ε­πι­λο­γή ό­σων πα­ρου­σιά­ζουν δυ­σα­νε­ξία στη λα­κτό­ζη.

Όσο για τη γευ­στι­κή του δια­φο­ρά, η πλού­σια, με­στή, ευ­χά­ρι­στα λι­πα­ρή γεύ­ση του δε θυ­μί­ζει σε τί­πο­τα τη «στρογ­γυ­λε­μέ­νη» του α­γε­λα­δι­νού γά­λα­κτος. Με πα­ρά­δο­ση πέ­ντε γε­νεών ε­να­σχό­λη­σης με την κτη­νο­τρο­φία, η οι­κο­γέ­νεια Μπέ­κα έ­χει σχη­μα­τί­σει μια σει­ρά προϊό­ντων τό­σο ι­διαί­τε­ρων, ό­που το έ­να κα­λύ­τε­ρο α­πό το άλ­λο:


beka5Όλα τα θρε­πτι­κά συ­στα­τι­κά του βου­βα­λι­νού γά­λα­κτος με την υ­πέ­ρο­χη γεύ­ση του κα­κάο. Το γά­λα κα­κάο της οι­κο­γέ­νειας 'Μπέ­κα' εί­ναι έ­να ά­ρι­στο τρό­φι­μο α­πό θρε­πτι­κής ά­πο­ψης για κά­θε η­λι­κία και ι­διαί­τε­ρα για τα παι­διά. Προ­μη­θεύει τον ορ­γα­νι­σμό με πο­λύ­τι­μες υ­ψη­λής βιο­λο­γι­κής α­ξίας πρω­τεΐνες, α­σβέ­στιο, φώ­σφο­ρο, με­ταλ­λι­κά στοι­χεία και ι­χνο­στοι­χεία.

Το κα­ζαν ντι πι της οι­κο­γέ­νειας «Μπέ­κα» πα­ρα­σκευά­ζε­ται σύμ­φω­να με την αυ­θε­ντι­κή Πο­λί­τι­κη συ­ντα­γή και εί­ναι το μό­νο που πα­ρά­γε­ται σή­με­ρα στην Ελλά­δα α­πό βου­βα­λι­νό γά­λα. 

Το πα­γω­τό της οι­κο­γέ­νειας 'Μπέ­κα' α­πό 100% βου­βα­λι­νό γά­λα α­πο­τε­λεί μία μο­να­δι­κή δρο­σι­στι­κή γευ­στι­κή λι­χου­διά χει­μώ­να – κα­λο­καί­ρι. Κυ­κλο­φο­ρεί σε γεύ­ση κα­κάο και κράν­μπε­ρι και καϊμά­κι.beka4
beka2Η νέα δρο­σι­στι­κή πρό­τα­ση α­πό τη φάρ­μα 'Μπέ­κα' που έ­χει ξε­τρε­λά­νει μι­κρούς και με­γά­λους! Πρό­κει­ται για έ­να δυ­να­μω­τι­κό, λα­χτα­ρι­στό και υ­γιει­νό ε­πι­δόρ­πιο που μπο­ρεί­τε να ε­ντά­ξε­τε ά­φο­βα στην κα­θη­με­ρι­νή σας δια­τρο­φή. Απο­λαύ­στε το σκέ­το ή με φρέ­σκα φρού­τα ε­πο­χής, μούσ­λι και νι­φά­δες ρυ­ζιού.

 
Η οι­κο­γέ­νεια 'Μπέ­κα' δη­μιουρ­γεί το πα­ρα­δο­σια­κό α­να­ψυ­κτι­κό 'Αριά­νι', έ­να κρύο ρό­φη­μα για­ουρ­τιού με νε­ρό και λί­γο α­λά­τι. Γευ­στι­κό και ε­λα­φρύ, με μια ε­λα­φριά ξι­νή γεύ­ση, εί­ναι δρο­σι­στι­κό και ι­διαί­τε­ρο ευερ­γε­τι­κό για το γα­στρε­ντε­ρι­κό σύ­στη­μα.

Πη­γή: Η ελ­λη­νι­κή φάρ­μα Μπέ­κα που α­νέ­δει­ξε τα προϊό­ντα βου­βα­λιού ξε­τρε­λαί­νει ό­σους τα δο­κι­μά­ζουν

comodo secure seal 113x59 transp

e-shop